k.ú. Příbor, návrh č. 26
Parcelní číslo: 1469/1, 1469/2, 1470/1 – vše PK, k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky v okolí kapličky na Pasekách. Bez inženýrských sítí. Částečně dotčeny ochranným pásmem dálkového plynovodu.