k.ú. Příbor, návrh č. 1
Parcelní číslo: 515/2,515/4,512/3 (všechny PK), k.ú. Příbor
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky jsou dostupné z MK, hlavní řady plynu ,vody ve vzdálenosti 170m, nízké napětí v místě, kanalizace schází.
Pozemky jsou dotčeny ochrannými pásmy vedení VVN, plynovodu, plynovodní sondy a vodovodního přivaděče Příbor-Mošnov.