k.ú. Prchalov, návrh č. 6
Parcelní číslo: 43/13, 43/14, 76/1, 76/6, k.ú. Prchalov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Jedná se o požadavek Osadního výboru Prchalov.
Pozemky oboustranně podél MK (Bílovecká cesta). Inženýrské sítě (mimo splaškové kanalizace) v hlavní silnici. Příjezd po nezpevněné místní komunikaci. Přes pozemky západně od MK vede vodovodní přivaděč. Pozemky východně od MK jsou částečně dotčeny ochranným pásmem VVN.
Lze očekávat požadavky na město stran úprav místní komunikace.