k.ú. Klokočov, návrh č. 19
Parcelní číslo: 455/6, k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek užívaný jako zahrádka. Bez inženýrských sítí. Částečně dotčen ochranným pásmem lesa. Možnost vlivu hluku ze silnice I/48.