k.ú. Klokočov, návrh č. 18
Parcelní číslo: 457/3, 480/4, 882/26 (všechny PK), k.ú. Klokočov
Současné využití: zóna sportu a rekreace
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Zemědělsky využívané pozemky nenavazující na stávající zónu bydlení na ulici Sadové. Příjezd posledních 200 m po soukromé komunikaci. Bez inženýrských sítí. ve vzdálenosti cca 130m na ulici Hluboké. Pozemek na severním okraji dotčen ochranným pásmem plynovodu – degazace.