k.ú. Hájov, návrh č. 10
Parcelní číslo: 262/10, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: zahrada
Popis: Pozemek podél nezpevněné místní komunikace navazující na stávající zónu bydlení Inženýrské sítě – pouze vedení NN.Pozemek je částečně dotčen ochranným pásmem lesa a ochranným pásmem plynovodu.