k.ú. Hájov, návrh č. 8
Parcelní číslo: 177/11 (KN), 267 (PK), k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky podél nezpevněné místní komunikace navazující východně na zástavbu naproti mateřské školce. Inženýrské sítě (mimo kanalizace) v místě. Souvisí s požadavkem č.9.