k.ú. Hájov, návrh č. 2
Parcelní číslo: 32 (PK) – část, 35, 510, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemek u státní silnice, v proluce mezi stávajícími RD. Příjezd zajištěn, inženýrské sítě (mimo splaškovou kanalizaci) u pozemku. Pozemek je částečně dotčen ochranným pásmem lesa a ochranným pásmem plynovodu.