k.ú. Hájov, návrh č. 1
Parcelní číslo: 508/1, 508/2, k.ú. Hájov
Současné využití: zóna zemědělská
Navrhované využití: bydlení v RD
Popis: Pozemky u státní silnice, v proluce mezi stávajícími RD. Příjezd zajištěn, inženýrské sítě (mimo splaškovou kanalizaci) u pozemků. Pozemky jsou částečně dotčeny ochranným pásmem lesa a ochranným pásmem plynovodu.